Kırıkkale24
Dikkat!!! Son Gün 31 Ağustos
» - 21 Ağustos 2021 13:05
Kırıkkale24

Kırıkkale Defterdarı İbrahim Bayraktar, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması uygulamasının 31 Ağustos tarihine kadar devam edeceğini belirterek, kamuya borcu olan vatandaşların bu yapılandırma imkanından yararlanmaları çağrısında bulundu.

SON GÜN 31 AĞUSTOS
Defterdar Bayraktar, 7326 sayılı kanun kapsamındaki kamuya ait borçların yapılandırılmasına ilişkin süreç
yaklaşık 2 aydır devam etmekle birlikte, 31 Ağustos 2021 tarihinde son bulacağını söyledi. Bayraktar, bu
nedenle müracaat son günü olan 31 Ağustos 2021 tarihine kadar kamuya borcu bulunanların
gecikmeksizin, kanunun getirdiği imkanlardan faydalanmak üzere müracaat etmeleri son derece faydalı
olacağını dile getirdi.

YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Bayraktar, “Müracaatlar ise daha önce belirtildiği gibi Gelir İdaresi Başkanlığının (www.gib.gov.tr) internet
adresi üzerinden yapılabileceği gibi bizzat vergi dairelerimize müracaat edilerek te yapılabilmektedir. Bazı
Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun 9
Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir”

VATANDAŞIN BORÇ YÜKÜ AZALACAK
Kanunun getirdiği imkanlara değinen Bayraktar, “Vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükü azalacak.
Borçlar taksitler halinde ödenebilecek. Vergiler, vergi cezaları, idari para cezaları ve ecrimisillerle ilgili
ihtilaflar sonlandırılacak. Devam eden vergi incelemeleri ve takdir işlemleri için Kanundan
yararlanılabilecek. Beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlıkla veya kendiliğinden
beyan yapılabilecek. Geçmiş yıl beyanları artırılarak vergi incelemesine muhatap olunmayacak. İşletme
kayıtları gerçek duruma uygun hale getirilebilecektir”

İNDİRİM YAPILACAKTIR
“Daha önceki yapılandırma kanunlarından faydalanıp ödemesi devam edenlerde müracaat
edebileceklerdir. Yapılandırılan borçların tamamının peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi
halinde Yİ-ÜFE tutarları üzerinden ayrıca indirim yapılacaktır. 31 Aralık 2021 tarihine kadar süresi geçmiş
araç muayenelerinin yaptırılması halinde aylık %5 fazlaların tahsilinden vazgeçilecektir. Tam mükellefiyete
tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, 9/6/2021 tarihi itibarıyla
aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini, Yİ-ÜFE değerindeki
değişimi dikkate almak suretiyle, 31/12/2021 tarihine kadar yeniden değerleyebilecektir”

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI İMKÂNI VERİLİYOR
“Mükelleflerimiz daha önceki beyanlarını belli oranlarda arttırırlarsa o takdirde geçmişe dönük olarak
herhangi bir vergi incelemesine muhatap olmayacaklar. Örneğin bir kurumlar vergisi mükellefimiz 2019
yılında 600.000 lira kazanç beyan etti ve buna ilişkin kurumlar vergisini ödedi. Ancak, hesaplarında her
hangi bir hata, kusur veya eksiklik var mı diye bir tereddüdü varsa bu yıl için 120.000 lira ilave beyanda
bulunacak. Bu tutar üzerinden %20 oranında hesaplanan 24.000 lira vergi ödeyerek vergi inceleme
riskinden kurtulacak”

YÜZDE 10 İNDİRİM
“Söz konusu mükellef daha önce vergi idaresine karşı yükümlülüklerini zamanında yerine getirmişse, ilave
beyan üzerinden %20 yerine %15 oranında hesaplanan 18.000 lira vergiyi ödeyecek. 7326 sayılı Kanunla
ilk defa getirilen düzenlemeye göre matrah ve vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin
tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi halinde bu vergilerden de %10 indirim
yapılacak. Örnekte yer alan mükellef, 2019 yılı için yaptığı kurumlar vergisi matrah artırımı sonucu 18.000
lira olarak tahakkuk edecek vergisini Eylül ayı içinde peşin olarak öderse, %10 indirimle birlikte ödeyeceği
vergi 16.200 lira olacak. Mükellefimiz zarar beyan ettiyse veya hiç matrah beyan etmemişse, bu durumda
da kanunda öngörülen asgarî tutarlar üzerinden matrah artırımında bulunabilecek”

6 TAKSİTTE ÖDENEBİLECEK
“Bu kapsamda mükellefler; Gelir ve Kurumlar vergileri,Gelir/Kurumlar Stopaj Vergisi,Katma Değer Vergisi
açısından 2016-2020 yılları için matrah veya vergi artırımında bulunabilecekler. Kira geliri elde etmesine
rağmen beyan etmeyen veya eksik beyan eden mükelleflerimiz de bu imkândan yararlanabilecek.
Matrah ve vergi artırımları 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılabilecek. Matrah ve vergi artırımı sonucu
hesaplanan vergiler, peşin veya ilk taksit Eylül 2021 ayından başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde
azami 6 taksitte ödenebilecek”

ÖDENMEMESİ HALİNDE
“Bu tutarların Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi halinde bu vergi türlerinden inceleme ve
tarhiyata muhatap olunmayacak. Burada önemli bir hususun altını çizmek istiyoruz. Kanuna uygun
ödeme yapılmaması halinde matrah ve vergi artırımı imkânları kaybedilecek, yani inceleme ve tarhiyat
yapılabilecek. Ödenmeyen vergiler de gecikme zammıyla birlikte tahsil edilecek. Matrah veya vergi
artırımı hükümlerinden; Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine
başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen
veya kısmen sahte olarak düzenleyenler”

HÜKÜM GİYENLER YARARLANAMAYACAK
“Terör suçundan hüküm giyenler. Haklarında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli
güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti
veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle adli makamlar, genel kolluk kuvvetleri veya Mali
Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında vergi
incelemesi yapılması, terörün finansmanı suçu veya aklama suçu kapsamında inceleme ve araştırma
yapılması talep edilenler, yararlanamayacak”

TAHAKKUK İŞLEMLERİ BEKLETİLECEK
“Ancak, 9/6/2021 tarihi itibarıyla, defter, kayıt ve belgeleri yok etme veya defter sahifelerini yok ederek
yerine başka yapraklar koyma veya hiç yaprak koymama veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen
veya kısmen sahte olarak düzenleme fiillerinden hareketle yapılan vergi incelemesi devam
edenlerin,Kanunda belirtilen süre ve öngörülen şekilde matrah veya vergi artırımında bulunmaları
durumunda, söz konusu vergi incelemesinin tamamlanmasına kadar bu artırımlara ilişkin olarak tahakkuk
işlemleri bekletilecek”

İMKANLARDAN YARARLANIN
“İnceleme neticesinde bahse konu fiillerin varlığının tespit edilmemesi durumunda, matrah ve vergi
artırımı sonucu hesaplanan vergilerin ödenmesi ve diğer koşulların yerine getirilmesi koşuluyla bu
mükellefler matrah ve vergi artırımı imkânından yararlanabilecek. Özetle toplumun her kesimini
ilgilendirebilecek nitelikte bir Kanun olan bu yeni yapılandırma Kanunundan yararlanmak için bir an önce
başvuruların yapılması ve imkânlar dâhilinde peşin ödemelerin seçilmesinde yarar olduğunu duyurmak
istiyoruz” dedi.

Kırıkkale24

Dikkat!!! Son Gün 31 Ağustos

Dikkat!!! Son Gün 31 Ağustos
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2021 13:05
Haber Adresi: https://www.kirikkale24.com/dikkat-son-gun-31-agustos/

Kırıkkale Defterdarı İbrahim Bayraktar, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması uygulamasının 31 Ağustos tarihine kadar devam edeceğini belirterek, kamuya borcu olan vatandaşların bu yapılandırma imkanından yararlanmaları çağrısında bulundu.

SON GÜN 31 AĞUSTOS
Defterdar Bayraktar, 7326 sayılı kanun kapsamındaki kamuya ait borçların yapılandırılmasına ilişkin süreç
yaklaşık 2 aydır devam etmekle birlikte, 31 Ağustos 2021 tarihinde son bulacağını söyledi. Bayraktar, bu
nedenle müracaat son günü olan 31 Ağustos 2021 tarihine kadar kamuya borcu bulunanların
gecikmeksizin, kanunun getirdiği imkanlardan faydalanmak üzere müracaat etmeleri son derece faydalı
olacağını dile getirdi.

YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Bayraktar, “Müracaatlar ise daha önce belirtildiği gibi Gelir İdaresi Başkanlığının (www.gib.gov.tr) internet
adresi üzerinden yapılabileceği gibi bizzat vergi dairelerimize müracaat edilerek te yapılabilmektedir. Bazı
Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun 9
Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir”

VATANDAŞIN BORÇ YÜKÜ AZALACAK
Kanunun getirdiği imkanlara değinen Bayraktar, “Vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükü azalacak.
Borçlar taksitler halinde ödenebilecek. Vergiler, vergi cezaları, idari para cezaları ve ecrimisillerle ilgili
ihtilaflar sonlandırılacak. Devam eden vergi incelemeleri ve takdir işlemleri için Kanundan
yararlanılabilecek. Beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlıkla veya kendiliğinden
beyan yapılabilecek. Geçmiş yıl beyanları artırılarak vergi incelemesine muhatap olunmayacak. İşletme
kayıtları gerçek duruma uygun hale getirilebilecektir”

İNDİRİM YAPILACAKTIR
“Daha önceki yapılandırma kanunlarından faydalanıp ödemesi devam edenlerde müracaat
edebileceklerdir. Yapılandırılan borçların tamamının peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi
halinde Yİ-ÜFE tutarları üzerinden ayrıca indirim yapılacaktır. 31 Aralık 2021 tarihine kadar süresi geçmiş
araç muayenelerinin yaptırılması halinde aylık %5 fazlaların tahsilinden vazgeçilecektir. Tam mükellefiyete
tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, 9/6/2021 tarihi itibarıyla
aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini, Yİ-ÜFE değerindeki
değişimi dikkate almak suretiyle, 31/12/2021 tarihine kadar yeniden değerleyebilecektir”

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI İMKÂNI VERİLİYOR
“Mükelleflerimiz daha önceki beyanlarını belli oranlarda arttırırlarsa o takdirde geçmişe dönük olarak
herhangi bir vergi incelemesine muhatap olmayacaklar. Örneğin bir kurumlar vergisi mükellefimiz 2019
yılında 600.000 lira kazanç beyan etti ve buna ilişkin kurumlar vergisini ödedi. Ancak, hesaplarında her
hangi bir hata, kusur veya eksiklik var mı diye bir tereddüdü varsa bu yıl için 120.000 lira ilave beyanda
bulunacak. Bu tutar üzerinden %20 oranında hesaplanan 24.000 lira vergi ödeyerek vergi inceleme
riskinden kurtulacak”

YÜZDE 10 İNDİRİM
“Söz konusu mükellef daha önce vergi idaresine karşı yükümlülüklerini zamanında yerine getirmişse, ilave
beyan üzerinden %20 yerine %15 oranında hesaplanan 18.000 lira vergiyi ödeyecek. 7326 sayılı Kanunla
ilk defa getirilen düzenlemeye göre matrah ve vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin
tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi halinde bu vergilerden de %10 indirim
yapılacak. Örnekte yer alan mükellef, 2019 yılı için yaptığı kurumlar vergisi matrah artırımı sonucu 18.000
lira olarak tahakkuk edecek vergisini Eylül ayı içinde peşin olarak öderse, %10 indirimle birlikte ödeyeceği
vergi 16.200 lira olacak. Mükellefimiz zarar beyan ettiyse veya hiç matrah beyan etmemişse, bu durumda
da kanunda öngörülen asgarî tutarlar üzerinden matrah artırımında bulunabilecek”

6 TAKSİTTE ÖDENEBİLECEK
“Bu kapsamda mükellefler; Gelir ve Kurumlar vergileri,Gelir/Kurumlar Stopaj Vergisi,Katma Değer Vergisi
açısından 2016-2020 yılları için matrah veya vergi artırımında bulunabilecekler. Kira geliri elde etmesine
rağmen beyan etmeyen veya eksik beyan eden mükelleflerimiz de bu imkândan yararlanabilecek.
Matrah ve vergi artırımları 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılabilecek. Matrah ve vergi artırımı sonucu
hesaplanan vergiler, peşin veya ilk taksit Eylül 2021 ayından başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde
azami 6 taksitte ödenebilecek”

ÖDENMEMESİ HALİNDE
“Bu tutarların Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi halinde bu vergi türlerinden inceleme ve
tarhiyata muhatap olunmayacak. Burada önemli bir hususun altını çizmek istiyoruz. Kanuna uygun
ödeme yapılmaması halinde matrah ve vergi artırımı imkânları kaybedilecek, yani inceleme ve tarhiyat
yapılabilecek. Ödenmeyen vergiler de gecikme zammıyla birlikte tahsil edilecek. Matrah veya vergi
artırımı hükümlerinden; Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine
başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen
veya kısmen sahte olarak düzenleyenler”

HÜKÜM GİYENLER YARARLANAMAYACAK
“Terör suçundan hüküm giyenler. Haklarında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli
güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti
veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle adli makamlar, genel kolluk kuvvetleri veya Mali
Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında vergi
incelemesi yapılması, terörün finansmanı suçu veya aklama suçu kapsamında inceleme ve araştırma
yapılması talep edilenler, yararlanamayacak”

TAHAKKUK İŞLEMLERİ BEKLETİLECEK
“Ancak, 9/6/2021 tarihi itibarıyla, defter, kayıt ve belgeleri yok etme veya defter sahifelerini yok ederek
yerine başka yapraklar koyma veya hiç yaprak koymama veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen
veya kısmen sahte olarak düzenleme fiillerinden hareketle yapılan vergi incelemesi devam
edenlerin,Kanunda belirtilen süre ve öngörülen şekilde matrah veya vergi artırımında bulunmaları
durumunda, söz konusu vergi incelemesinin tamamlanmasına kadar bu artırımlara ilişkin olarak tahakkuk
işlemleri bekletilecek”

İMKANLARDAN YARARLANIN
“İnceleme neticesinde bahse konu fiillerin varlığının tespit edilmemesi durumunda, matrah ve vergi
artırımı sonucu hesaplanan vergilerin ödenmesi ve diğer koşulların yerine getirilmesi koşuluyla bu
mükellefler matrah ve vergi artırımı imkânından yararlanabilecek. Özetle toplumun her kesimini
ilgilendirebilecek nitelikte bir Kanun olan bu yeni yapılandırma Kanunundan yararlanmak için bir an önce
başvuruların yapılması ve imkânlar dâhilinde peşin ödemelerin seçilmesinde yarar olduğunu duyurmak
istiyoruz” dedi.Daha Fazla Haber